Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 208

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanvaltuuston kokouskutsu valtuustokaudella 2021-2025

 

Kh 28.06.2021 § 208  

170/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

   Kuntalain 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään ai­koi­na ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar­peel­li­sek­si. Val­tuus­to on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vä­hin­tään nel­jäs­osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian kä­sit­te­lyä var­ten. Täl­lai­nen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

   Kuntalain 94 §:n 3 momentin mukaan valtuuston kutsuu koolle pu­heenjohta­ja. Kokouskutsun valtuuston en­sim­mäi­seen kokoukseen antaa kun­nan­hal­li­tuk­sen puheenjohtaja ja ko­kouk­sen avaa iältään vanhin läsnä ole­va val­tuu­tet­tu, joka johtaa puhetta, kun­nes valtuuston puheenjohtaja ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

 

Kuntalain 94 §:n 3 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vä­hin­tään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sa­mas­sa ajassa on kokouksesta tie­do­tet­ta­va yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää säh­köi­ses­ti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yh­tey­det ovat käytettävissä.

 

Ruokolahden kunnan hallintosäännön 85 §:n mukaan kokouskutsun antaa pu­heen­joh­ta­ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko­kous­kut­sus­sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Ko­kous­kut­su on lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen valtuuston ko­kous­ta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs­­olo-oi­keus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kun­nan verkkosivuilla.

 

Hallintosäännön 86 §:n mukaan esityslista, joka sisältää se­los­tuk­sen kä­si­tel­­vis­tä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lä­he­tet­­vä ko­kous­kut­sun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Val­tuus­to päät­tää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouskutsu valtuustokaudella 2021-2025 toimitetaan seuraavasti:
- kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille,  kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle
- kokouksesta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla samassa ajassa
- kokouskutsu, esityslista ja oheismateriaali voidaan toimittaa sähköisesti
- kokouskutsu toimitetaan myös kunkin valtuustoryhmän ensimmäiselle ja toiselle varavaltuutetulle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa