Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 02.11.2021/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kunnanjohtajan virka

 

Kh 12.10.2021 § 301 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen,

 puh. 044 4491 202,

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi 

 

Kunnanhallituksen päätöksen 28.6.2021 § 209 mukaan Anu Sepposen kunnanjohtajan virkasuhteen viranhoito Ruokolahden kunnassa alkoi 1.10.2021. Anu Sepponen ei ryhtynyt hoitamaan virkasuhdettaan Ruokolahden kuntaan 1.10.2021.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus päätöksessään 23.6.2021 toteaa, että jo virkasuhteeseen ottamista koskevalla päätöksellä on oikeusvaikutuksia, jotka sitovat työnantajaa ja viranhaltijaa siitä huolimatta, että varsinainen viranhoito olisi määrätty alkavaksi vasta myöhemmin.

 

Anu Sepposen virkasuhde Ruokolahden kuntaan on alkanut 24.8.2020, jolloin valtuusto (§ 30) valitsi hänet kunnanjohtajan virkaan. Virkasuhteen alkamisen jälkeen työnantaja tai viranhaltija voi vapautua virkasuhteesta pääsääntöisesti vain irtisanomalla tai purkamalla sen kunnallisen viranhaltijalain säännösten mukaisesti.

 

Esittelijä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee kunnanjohtajan viran tilanteesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös Keskustelun aikana Vesa Kokkonen teki ehdotuksen, että asia palautetaan valmisteluun. Vesa Kokkosen tekemää ehdotusta ei kannatettu.

Jari Niiranen ehdotti, että palkataan kaksi lakimiestä mukaan kuulemistilaisuuteen ja asian käsittelyyn. Kari Kattainen kannatti Jari Niirasen ehdotusta. Konsta Lappalainen kannatti lakimiehen palkkaamista.

Kunnanhallitus totesi, että Anu Sepponen on ollut ilman pätevä syytä poissa Ruokolahden kunnanjohtajan virantoimituksesta 1.10.2021 alkaen.

Anu Sepposella on ollut 24.8.2020 alkaen virkasuhde sekä Ruokolahden että Rautalammin kuntaan. Viranhaltijalain 18 §:n mukaisesti viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Ennestään olevan toimen pitäminen viranhaltijan tullessa otetuksi virkasuhteeseen on kiellettyä, ellei toimivaltainen viranomainen myönnä viranhaltijalle tämän hakemuksesta sivutoimilupaa. Anu Sepponen ei ole hakenut sivutoimilupaa Ruokolahden kunnasta toimiakseen Rautalammin kunnan kunnanjohtajana.

Viranhaltijalain 43 §:n 1 momentin mukaan ennen työnantajan suorittamaa irtisanomista tai purkamista viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisen syistä perusteluineen. Kunnanhallitus kutsuu Anu Sepponen kuulemistilaisuuteen 20.10.2021 kello 15.00 työantajan harkitessa ryhtymistä virkasuhteen purkamiseen yllä mainittujen asioiden perusteella.  Anu Sepposelle ilmoitetaan oikeudesta häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Suulliseen kuulemistilaisuuteen saapumisen lisäksi tai vaihtoehtoisesti Sepponen voi antaa myös kirjallisen vastineen. Kirjallinen vastine on annettava viimeistään kuulemistilaisuudessa kunnalle tai toimitettava ennen kuulemistilaisuuden alkamista kuntaan. Mikäli Sepponen ei käytä mahdollisuutta tulla kuulluksi, tämä ei estä työnantajaa tekemästä päätöstä asian suhteen.

Kunnanhallitus kutsuu lakimiehen mukaan kuulemistilaisuuteen.

 

 

Kh 21.10.2021 § 316 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 

 Anu Sepposen kuulemistilaisuus pidetään 20.10.2021 klo 15. Anu Sepponen voi kuulemistilaisuudessa esittää perustelut sille, miksei ole aloittanut Ruokolahden kunnanjohtajan virkasuhteen hoitamista 1.10.2021 eikä ole hakenut Ruokolahden kunnasta sivutoimilupaa toimiakseen Rautalammin kunnan kunnanjohtajana. Kunnanhallitus kuulemistilaisuuden jälkeen harkitsee esittääkö kunnanvaltuustolle Anu Sepposen kunnanjohtajan virkasuhteen purkamista.

 

 Asianajaja Jussi Luukko on mukana kuulemistilaisuudessa.

 

Esitteli Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää kokouksessa jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös Kuulemistilaisuudessa 20.10.2021 Anu Sepponen ei tuonut esille päteviä perusteltuja virantoimituksesta poissaololle.

Kunnanhallitus toteaa, että liitteenä olevan asianajaja Jussi Luukon tekemän selvityksen perusteella kunnanhallitus katsoo Ruokolahden kunnalla olevan kunnallisen viranhaltijalain 41 §:n mukainen erittäin painava syy purkaa Anu Sepposen kunnanjohtajan virkasuhde.

Kunnan näkemyksen mukaan Sepposen poissaolo Ruokolahden kunnanjohtajan virantoimituksesta 1.10.2021 alkaen, sekä samanaikaisesti Rautalammin kunnanjohtajan virassa toimiminen tarkoittavat viranhaltijalain 41 §:n mukaista laista ja määräyksistä johtuvien virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei kunnalta voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Virka-asemansa sekä virkavalintaansa koskevan hallinto-oikeuden päätöksen perusteella Anu Sepposen tulisi tietää, että kunta palkkaustoimivaltaansa perustuen saa yksipuolisesti päättää palkasta ja erokorvauksesta eikä johtajasopimuksen hyväksymiselle ole laissa säädettyä määräaikaa. Sepponen on ollut ilman pätevää syytä poissa Ruokolahden kunnanjohtajan virantoimituksesta 1.10.2021 alkaen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle kunnanjohtaja Anu Sepposen virkasuhteen purkamista päättyväksi heti valtuuston päätöksen jälkeen.

 

 Kunnanhallituksen jäsen Vesa Kokkonen ja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Viljo Rautio poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.56.

 

 Kunnanhallituksen jäsen Vesa Kokkonen jätti eriävän mielipiteen.

 

Kv 02.11.2021 § 83  

267/01.01.04.01/2021  

  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle kunnanjohtaja Anu Sepposen virkasuhteen purkamista päättyväksi heti valtuuston päätöksen jälkeen. 

 

Päätös Keskustelun kuluessa puheenvuoron käyttivät valtuutetut Taina Paananen, Viljo Rautio, Vesa Kokkonen, Toivo Launiainen, Ari Kostiainen, Heidi Kyyrö ja Hilma-Liina Luumi.

Vesa Kokkonen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Viljo Rautio kannatti Vesa Kokkosen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, niin asiasta on äänestettävä.  Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "jaa" ja ne ketkä kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 22 "jaa"-ääntä ja neljä (4) "ei"-ääntä äänestyspöytäkirjan mukaan.

Valtuutettu Vesa Kokkosen jätti kirjallisesti eriävän mielipiteen. Suullisesti eriävästä mielipiteestä ilmoittivat valtuutetut Viljo Rautio ja Toivo Launiainen.

Kokous keskytettiin Päivi Kosunen ehdottaman neuvottelutauon ajaksi kello 17.47-18.04.

Puheenjohtaja totesi lopuksi, että kunnanvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen kunnanjohtaja Anu Sepposen virkasuhteen purkamisesta heti valtuuston päätöksen jälkeen.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa