Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

 

Kh 08.11.2022 § 242 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Toimintatuotot

 

Toimintatuotot ovat 5,0 miljoonaa euroa. Suurin muutos toimintatuotoissa verrattuna vuoteen 2022 on se, että vuonna 2023 kunta ei voi enää myydä ruokapalveluja hyvinvointialueelle. Vuoden 2022 talousarviossa Eksotelle myytävien ateriapalvelujen myyntituotoksi oli arvioitu 503 400 euroa.

 

Toimintakulut

 

Palkoissa on varauduttu 3,08 prosentin nousuun, joka vastaa nykyisen virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutuksia vuonna 2023. Palkkoihin ja palkkioihin on budjetoitu yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Henkilöstösivukuluihin on budjetoitu 1,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat yhteensä 8,3 miljoonaa euroa, muutosta verrattuna vuoteen 2022 on 0,5 prosenttia.

 

Palveluiden ostoihin on budjetoitu 4,9 miljoonaa euroa. Suurin muutos on se, kun on hyvinvointialue aloittaa toimintansa Eksoten ja pelastustoimen kustannukset jäävät pois, näiden kustannuksia vähentävä vaikutus on noin 23 miljoonaa euroa. Eksoten maksuihin sisältynyt työttömyyden hoidon kuntaosuus tulee vuodesta 2023 alkaen kunnan maksettavaksi, tämän on arvioitu olevan noin 310 000 euroa vuonna 2023. Tulevaan TE24-uudistukseen on varauduttu ja sen valmisteluun on varattu yhteensä 15 000 euroa (sis. TYP-johtajan palkkakustannusten Ruokolahden osuuden).

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Toimintakulut yhteensä ovat 16,9 miljoonaa euroa, laskua verrattuna vuoteen 2022 on 55,9 prosenttia.

 

Toimintakuluja kasvattaa energian hinnan kallistuminen sekä yleinen inflaatio. Pellettilämpölaitoksen käyttöönotto tammikuussa aiheuttaa energiakustannusten päällekkäisyyttä ja siten maakaasukuluja vielä tammikuussa. Kustannuksissa on huomioitu korjausvelka kiinteistöjen, tiealueiden ja muun infran ylläpidossa.

 

Verotulot ja valtionosuudet

 

Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet yhteensä) on arvioitu olevan vuonna 2023 yhteensä 13 miljoonaa euroa, mikä on noin 21 miljoonaa vähemmin kuin edellisen tillikauden talousarviossa. Verotuloarvio perustuu Kuntaliiton veroennustekehikkoon ja kunnan vuoden 2022 veroprosentteihin. Vuoden 2023 osalta kunta ei voi muuttaa veroprosenttiaan, vaan se on vuoden 2022 tasolla (pl. hyvinvointialueille siirtyvä osuus). Ruokolahden kunnan vuoden 2023 veroprosentti on 7,86 %.

 

Vuoden 2023 verotulojen on arvioitu olevan 11,5 miljoonaa euroa vuonna 2023, joka on 10,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2022 talousarvioon kirjattu summa. Valtionosuudet on vastaavasti arvioitu olevan 1,55 miljoonaa euroa, joka on 10,45 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2022.

 

Investoinnit

 

Investointeihin on varattu 2,0 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat teknisen varikon kehittäminen 300 000 euroa, Rasilan kiinteistön suunnittelu 100 000 euroa, kaukolämpölaitoksen verkoston laajennus 120 000 euroa, Vaittilan vesihuollon saneeraus 150 000 euroa ja jätevesipumppaamon saneeraus 100 000 euroa.

 

Kunnanhallitukselle jaetaan esi­tys­lis­tan mukana alustava tuloslaskelma, me­no­ja­kau­ma, investointien suunnitelma sekä val­tuus­to­ta­soi­set bud­jet­ti­yh­teen­ve­dot.

 

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee vuoden 2023 talousarviosta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarviota ja päätti, että talousarvion valmistelua jatketaan.

 

 Merkittiin, että kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Tomi Raijas ja kunnanhallituksen jäsen Konsta Lappalainen saapuivat kokoukseen tämän asiankohdan käsittelyn aikana kello 12.16.

 

 Merkittiin, että rehtori Saila Heikkinen ja varhaiskasvatuspäällikkö Sari Kokkonen olivat läsnä kokouksessa tämän asiankohdan käsittelyn aikana kello 12.30-13.43.

 

 Merkittiin, että pidettiin kokoustauko tämän asiankohdan käsittelyn aikana kello 14.05-14.24.

 

 Merkittiin, että vt. hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi poistui kokouksesta tämän asiankohdan käsittelyn aikana kello 14.37.

 

 Merkittiin, että talouspäällikkö Marja Penttinen poistui kokouksesta tämän asiankohdan käsittelyn jälkeen kello 16.50.

 

Kh 22.11.2022 § 256 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 

 Kunnanvaltuuston on kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

 Hallintosäännön 58 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

 

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen mahdollisesti kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

 Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

 Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota

 

 Kunnanhallitus on 8.11.2022 käsitteli vuoden 2023 talousarvioehdotusta ja verotuloennusteita. Käsittelyn pohjaksi kuultiin johtavia viranhaltijoita lautakuntien esityksistä.

 

 Kiinteistöveroprosentit ovat kunnanvaltuuston 15.11.2022 § 45 tekemällä päätöksellä vuoden 2022 tasolla. Kiinteistöveroprosentit ovat:

 

 Yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 %

 Vakituinen asuinrakennus   0,50 %

 Muu kuin vakituinen asuinrakennus  1,10 %

 Voimalaitosrakennus   1,50 %

 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %

 

 

 Tilikauden tuloksen muodostuminen

 

 Vuoden 2023 talousarvion toimintatuotot ovat 5 037 550 euroa ja toimintakulut -16 867 772 euroa, jolloin toimintakatteeksi muodostuu -11 830 222 euroa.  Verorahoituksen on arvioitu olevan yhteensä 13 050 000 euroa ja rahoitustuottojen ja -kulujen yhteensä -217 301 euroa. Näin ollen vuosikate on 1 002 477 euroa. Vuosikate ei kata poistoja. Poistot ovat yhteensä -1 892 540 euroa.

 

 Vuoden 2023 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan -890 063 euroa ja tilikauden alijäämän -781 423 euroa. Taloussuunnitelman vuoden 2024 alijäämäksi on arvioitu -1 591 432 euroa ja vuoden 2025 alijäämäksi -1 365 359 euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2024-2025 verotuloihin ja valtionosuuksiin odotetaan pientä laskua.

 

 Lainarahoitus

 

 Rahoituslaskelmaan on merkitty lainojen lyhennyksiä 608 000 euroa. Lainaa ei ole tarkoitus nostaa ensi vuonna. Lainamäärä vuoden 2023 lopussa on 10,96 miljoonaa euroa.

 

 Vuonna 2024 on suunniteltu otetavan uutta lainaa 4,0 miljoonaa euroa, jolloin lainamäärä vuoden 2024 lopussa olisi 14,35 miljoonaa euroa. Vuodelle 2025 on arvioitu nostettavan 5,0 miljoonaa euroa lainaa. Vuoden 2025 lopussa lainamäärän arvioidaan olevan 18,24 miljoonaa euroa.

 

 Vuoden 2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvät myös konserniyhtiöiden tavoitteet vuosille 2023-2025.

 

 Esityslistan mukana jaetaan taloussuunnitelma 2023-2025. Suunnitelma sisältää vuoden 2023 valtuustotasoisen talousarvion, jossa ovat toimintamenot ja -tulot, investointimenot ja -tulot sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosat.

 

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 esityslistan mukana jaetun talousarvio- taloussuunnitelmakirjan mukaisena.

 

Päätös Hyväksyttiin ja valtuutettiin talouspäällikkö tekemään korjauksen rahoituslaskelmaan vuoden 2022 talousarvionlukuihin.

 

 Merkittiin, että talouspäällikkö Marja Penttinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn alussa kello 16.09.

 

Kv 13.12.2022 § 54  

179/02.02.00/2022  

 

Kunnanvaltuustolle jaetaan esityslistan mukana talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025.

  

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

 

Päätös Keskustelun alussa kunnanjohtaja Jukka Bergman piti talousarvion ja -suunnitelman yleisesittelyn. Talouspäällikkö Marja Penttinen esitteli tarkemmin talousarviolukuja.

Ryhmäpuheenvuorot pitivät valtuutetut Miikka Vento (Keskusta ja Kristillisdemokraatit), Heidi Kyyrö (Sosiaalidemokraatit), Ari Kostiainen (Kokoomus), Toni Ovaska (Perussuomalaiset) ja Vesa Kokkonen (Oikeudenmukainen demokratia).

Ryhmäpuheenvuoroissa ei edellytetty yksityiskohtaista käsittelyä.

Puheenvuoron käytti kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen ja valtuutettu Toivo Launiainen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen valtuuston päätökseksi.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa