Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta 2021-2025
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tilinpäätös 2021

 

Kh 29.03.2022 § 79 

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Kuntalain 113 § mukaisesti kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

 Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

 Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

 

 Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

 Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

 

 Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

 

 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

 

 Kunnan toimintatuotot kasvoivat edellisvuoteen nähden noin 480 000 eurolla, johtuen ennen kaikkea myyntituottojen (maakaasun myyntituotot) ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen (tonttien myynti) kasvusta. Toimintakulujen noin 1 miljoonan euron kasvu johtui määräaikaisten palkkojen kasvusta, maakaasun kasvaneesta hinnasta, Eksoten kustannuksista ja rakennusten kunnossapitopalveluiden kustannusten kasvusta. Kunnan henkilöstökulut kasvoivat noin 410 000 eurolla. Kunnan toimintakate oli noin 31,3 miljoona euroa, ja heikkeni siis noin 522 000 eurolla.

 

 Elinkeino elämän kehittäminen vastuualueen budjetti ylittyi nettomääräisesti noin 51 000 eurolla. Kiinteistö- ja yhdyskuntapalvelut vastuualueen budjetti ylittyi noin 278 000 eurolla, maakaasulaitoksen 253 000 eurolla, vesilaitoksen 183 000. Muiden vastuualueiden ja taseyksiköiden talous toteutui budjetoitua paremmin. Kunnan toimintakate toteutui noin 833 000 euroa talousarviota paremmin.

 

 Kunnan verorahoitus kasvoi noin 1,3 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet vastaavasti pienenivät noin 1,4 miljoonalla eurolla vuodesta 2020. Yhteisöveron tilitykset kasvoivat noin 850 000 euroa ja kunnallisveron tilitykset noin 250 000 euroa. Kiinteistöveron tilitykset kasvoivat lähes 200 000 eurolla, mutta tässä syyt ovat pitkälti tilitysteknisiä, jotka aiheuttivat tavanomaista korkeammat kiinteistöverotulot.

 

 Vuosikate pieneni noin 607 000 eurolla ja oli noin 3,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos nousi noin 1,6 miljoonaan euroon ja kunnan taseen kumulatiivinen ylijäämä nousi 12,1 miljoonaan euroon.

 

 Nettoinvestoinnit olivat noin 1,4 miljoonaa euroa, alittaen selvästi vuosikatteen ja siten myös rahoitusasema vahvistui huomattavasti. Kunnan lainakantaa voitiin lyhentää lähes 3 miljoonalla eurolla, ja se oli vuoden lopussa noin 12,2 miljoonaa euroa (2 476 euroa/asukas).

 

 Kuntakonsernin tulos oli niin ikään noin 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

 

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1. allekirjoittaa Ruokolahden kunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi,
3. oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset ja korjaukset
4. esittää, että poistoeron vähennystä kirjataan 110 875,07 euroa, ja tilikauden tuloksen (1 439 686,28 euroa) myötä syntyvä tilikauden ylijäämä

 1 550 561,35 euroa siirretään edellisten vuosien ylijäämä -tilille.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Talouspäällikkö Marja Penttinen oli läsnä asian käsittelyn ajan kello 16.30-17.45.


Teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Pasi Koistinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen kello 17.45.

 

 

Kh 12.04.2022 § 92 

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 

 Tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela huomasi tarkastuksessaan, että pakollisten varausten kirjauksessa on virhe, joka vaikuttaa konsernitilinpäätökseen. Pakollisen varauksen purkaminen (1 126 000 euroa) eliminoidaan konsernissa niin, ettei se paranna konsernin tulosta vaan vaikutus eliminoidaan. Pakollisten varausten purun kirjauksen korjaaminen lisää toimintakuluja pakollisen varauksen purun (1 126 000 euroa) verran ja samalla tilikauden tulos heikkenee. Konsernin korjattu tulos on noin 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

 

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen  

 

Päätösehdotus  Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi korjatun konsernitilinpäätöksen.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

Tarltk 27.04.2022 § 19  

103/02.02.00/2022  

 

 Tilintarkastajat ovat tilintarkastuskertomuksessaan 31.3.2022 esittäneet tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

 

  Tilintarkastuskertomus lähetetään esityslistan mukana.

 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Ijäs  

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
- saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
- esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

 Puheenjohtaja Esko Ijäs oli poissa kokouksesta eikä esteellisenä (hallintolain 28 § 5. mom.) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

 Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Heli Virtanen.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa