Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.05.2022/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanjohtajan viran julistaminen haettavaksi

 

Kh 29.03.2022 § 87 

 

Valmistelija Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen

 

 Ruokolahden kunnanvaltuusto kokouksessaan 2.11.2021 § 83 totesi Anu Sepposen kunnanjohtajan virkasuhteen purkautuneeksi.

 

 Kunnanhallitus 9.11.2021 § 341 päätti, että hallintojohtaja hoitaa myös kunnanjohtajan virkaa virkaa tekevänä siihen asti, kunnes kunnanjohtajan virka täytetään. Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja sijaistaa hallintojohtajaa / vt. kunnanjohtajaa silloin, kun hallintojohtaja / vt. kunnanjohtaja on esteellinen tai poissa.  Teknisten palvelujen toimialajohtaja ottaa vastatakseen kunnanjohtajan virkaan liittyviä erityisesti tekniseen toimialaan liittyviä tehtäviä.

 

 Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Kunnanjohtaja voidaan tässä tilanteessa valita määräaikaiseen virkaan, kunnes Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset kunnanvaltuuston päätöksestä 2.11.2021 § 83 on käsitelty ja valtuuston päätös on saanut lainvoiman. Mikäli kunnanvaltuuston päätös 2.11.2021 § 83 saa lainvoiman, voidaan Ruokolahden kuntaan valita sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen kunnanjohtaja.

 

 Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaan oltava kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Kunnanvaltuusto on 13.7.2020 § 19 päättänyt kunnanjohtajan viran erityisistä kelpoisuusvaatimuksista, jotka ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta menestyksekkäästi hoidetuista kunnan tai muista soveltuvista johtotehtävistä.

 

 Hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kuntalain (410/2015) 41 §:n mukaisesti valtuusto valitsee kunnanjohtajan.

 

 Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Kunnanjohtajan virkaan voidaan ottaa suostumuksen perusteella sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

 

 Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Kunnanvaltuusto on 28.9.2020 § 30 määritellyt, että kunnanjohtajan aloituspalkka on 6 500 euroa, erokorvausta ei ole ja virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

 Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus. Viran täytössä voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

 

Esittelijä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päättää jatko toimenpiteistä.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti kutsua valtuuston seminaariin keskiviikkona 6.4.2022 kello 17 keskustelemaan kunnanjohtajan hakukriteereistä.

 

 Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen poistui kokouksesta kello 18.32 eikä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom. 1. kohta) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

Kh 12.04.2022 § 102 

 

Valmistelija Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen

 

 Valtuusto piti seminaarin 6.4., jossa valtuutettu keskustelivat kunnanjohtajan hakukriteereistä. Keskustelun perusteella hallitus valmistelee hakuilmoituksen ja päättää hausta.

 

Esittelijä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus valmistelee kunnanjohtajan hakuilmoituksen ja päättää viran auki julistamisesta.

 

Päätös Kunnanhallitus jatkaa rekrytoinnin valmistelua ja pitää tiistaina 19.4. Teams-palaverin kunnanjohtajan rekrytointiprosessista.

 

 Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Pasi Koistinen ja teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen poissa kokouksesta eivätkä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom. 1. kohta) osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

Kh 03.05.2022 § 114  

267/01.01.04.01/2021  

 

Valmistelija Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen

 

 Kunnanhallitus käy kokouksessa läpi kunnanhallitukselle puheenjohtajan lähettämät rekrytointifirmojen tarjoukset (3 kpl). Valintaperusteena hankinnalla on 40 % referenssit aiemmista julkishallinnon, erityisesti kunnanjohtajan, rekrytoinneista ja 60 % halvin hinta.

 

 Kunnanhallitus kokouksessaan päättää myös hakuprosessin aikataulutusesta.

 

Esittelijä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee kokouksessa saatujen tarjousten perusteella rekrytointifirman ja päättää kunnanjohtajan hakuprosessin aikataulutuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan viran erityiset kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta menestyksekkäästi hoidetuista kunnan tai muista soveltuvista johtotehtävistä.

Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan internet- ja Face-book-sivuilla ja kuntarekryssä.

Kunnanjohtajan virka on määräaikainen siihen asti, kunnes Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset kunnanvaltuuston päätöksestä 2.11.2021 § 83 on käsitelty ja valtuuston päätös on saanut lainvoiman. Tämän jälkeen virkasuhde voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana.             

Kunnanjohtajan aloituspalkka on 6 500 euroa. Saavutetut tavoitteet ja onnistuneen yhteistyön huomioimme palkkauksessa.

Virkasuhteessa ei ole erokorvausta. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 3.6.2022 kello 12.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus.

Viran täytössä käytetään soveltuvuusarviointia ja rekrytointifirmaa. Kunnanhallitus päätti valita Mercul Urvalin rekrytointifirmaksi mukaan kunnan-johtajan rekrytointiprosessiin. Valintakriteereinä olivat referenssit kunta-alalta ja hinta.

Merkittiin, että hallintojohtaja/vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen ja teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen poistuivat kello 17.44 eivätkä esteellisinä ((hallintolain 28 § 1 mom. 1. kohta) eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Kari Kattainen poistui kokouksesta ennen rekrytointifirman valintaa kello 17.55 eikä esteellisenä ((hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohta) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa