Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valintaryhmän nimeäminen hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virantäyttöä varten

   

Kh 29.03.2021 § 109 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Ruokolahden hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Heli Kukkohovi on il­moit­ta­nut 29.3.2021 irtisanoutuvansa toimialajohtajan virasta 1.6.2021 alkaen.

 

Hallintosäännön 52 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen vi­ran­omai­sen tietoon.

 

Kunnan tavoitteena on, että uusi hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja voisi aloit­taa työssään 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan mah­dol­li­sim­man pian. Toimialajohtajan haku on syytä aloittaa välittömästi va­lin­ta­pro­ses­siin kuluvan ajan vuoksi.

 

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Ylei­set nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kan­sa­lais­kun­to. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on kunnallisesta vi­ran­hal­ti­jas­ta annetun lain 6 §:n mukaan oltava kunnan päättämä erityinen kel­poisuus.

 

Ruokolahden kunnan hallintosäännön 41 §:n mukaan toimialajohtajan va­lit­see kunnanhallitus. Edelleen hallintosäännön 38 ja 39 §:n mukaan viran haet­ta­vak­si julistamisesta sekä viran kelpoisuusvaatimuksista päättää vir­ka­suh­tee­seen ottava viranomainen.

 

Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja toimii hyvinvointipalvelujen lau­ta­kun­nan esit­te­li­­nä sekä toimialansa johtajana vastaten toimialan toiminnasta ja ta­lou­des­ta. Lisäksi hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja toimii kunnan joh­to­ryh­män jä­se­ne­nä. Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja on keskeinen vi­ran­hal­ti­ja, jo­ten hänen asiantuntemuksensa ja työpanoksensa kunnan toi­min­nas­sa ja ke­hit­­mi­ses­sä on merkittävä.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan hakuaika on vä­hin­tään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä sää­de­tyl­lä tavalla.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen toi­mi­ala­joh­ta­jan viranhakuilmoitusluonnos.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Heli Kukkohovin irtisanoutumisen tiedoksi.

Kunnanhallitus julistaa hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan viran haettavaksi 23.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan internet-sivulla, TE-palvelujen sivustolla sekä seuraavissa sanomalehdissä: Ruokolahtelainen, Etelä-Saimaa, Uutisvuoksi ja Itä-Savo sekä Kuntalehden verkkopalvelussa.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä tehtävään sopivaa käytännön työkokemusta. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja viransuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kh 12.04.2021 § 117  

77/01.01.01.01/2021  

 

Valmistelija Va. kunnanjohtaja Matias Hilden

 puh. 044 4491 201

 matias.hilden@ruokolahti.fi

 

 Hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan hakuaika päättyy 23.4.2021. Virkatäytön valmistelua tukemaan on perusteltua nimetä erillinen valintatyöryhmä.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan viran täyttämistä valmistelevan valintatyöryhmän. Työryhmän jäseniksi nimetään kunnanhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto sekä hyvinvointipalvelujen lautakunnan puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja. Asiat työryhmälle valmistelevat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.

Työryhmän tehtävänä on valita haastatteluihin kutsuttavat ja ryhmä toimii myös haastatteluryhmänä. Ryhmän tehtävänä on valmistella mahdollinen esitys valittavasta henkilöstä. Lisäksi ryhmä oikeutetaan tarvittaessa päättämään viran hakuajan jatkamisesta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa