Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Varhaiskasvatuksen täyttöluvat

 

Kh 14.03.2023 § 73  

97/01.01.01.00/2023  

 

Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö Sari Kokkonen

 puh. 044 4491 353

 sari.kokkonen@ruokolahti.fi

 

 Ruokolahden kunnan varhaiskasvatuksesta toistaiseksi voimassa olevista työsuhteista on irtisanoutunut kaksi työntekijää, varhaiskasvatuksen opettajan irtisanoutuminen 25.3.2023 ja lastenhoitajan eläköityminen 1.3.2023 alkaen. Heidän tilalleen haetaan täyttölupaa 1.6.2023 alkaen. Tehtävien hoito järjestetään 31.5.2023 asti määräaikaisilla työntekijöillä.

 

 Lisäksi täyttölupaa haetaan taloussuunnitelmassa 2023 varattuun yhden resurssityöntekijän palkkaamiseen ennalta tiedettyjen poissaolojen sijaistamiseen. Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta ja rakenteesta sekä sen siirtymäsäännös on säädetty Varhaiskasvatuslaissa.

 

 "Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla varhaiskasvatuksessa olevien lapsien määrään, heidän ikäänsä ja varhaiskasvatuksessa päivittäin viettämäänsä aikaan suhteutettuna riittävä määrä henkilöitä, joilla on tässä laissa säädetty varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus.

 

 Mitoituksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa. Asetuksessa voidaan säätää suhdeluvut erikseen vähintään kolme vuotta täyttäneille ja alle kolmivuotiaille lapsille sekä suhdeluvut erikseen enintään viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa oleville ja enemmän kuin viisi tuntia päivässä järjestettävässä varhaiskasvatuksessa oleville kolme vuotta täyttäneille lapsille.

 

 Jos päiväkodissa on yksi tai useampi vammainen tai muuten tuen tarpeessa oleva lapsi, on tämä otettava huomioon lasten taikka 1 momentissa tarkoitettujen henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten avustajaa. Avustajaa ei lueta 1 momentissa tarkoitettuun mitoitukseen.

 

 Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea varhaiskasvatuksen tehtävissä olevaa 1 momentissa tarkoitettua henkilöä vastaava määrä lapsia. (540/2018 35 §)

 

 Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. (540/2018 37 §).

 

 Tämän lain 37 § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2030. Ennen mainitun pykälän voimaantuloa päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta 35 §:n 1 momentissa tarkoitetusta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. (540/2018 74§)."

 

 Ruokolahden päiväkodissa ikäluokkien pienentyessä päiväkotipaikkojen tarpeen määrä vähenee 1.8.2023 alkaen seitsemällä ja 1.8.2024 alkaen vielä seitsemällä, jonka jälkeen syntyneiden ikäluokka vakiintuu 22-25 lapseen / vuosi. Muuttoliikenne on lisännyt lapsimäärää ainoastaan muutamilla lapsilla / vuosi. Tuen tarpeisten lasten määrä on 16-18 %.

 

 Henkilöstösuunnitelma 2023 päiväkodissa on 11 varhaiskasvatuksen opettajan tointa ja 17,6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa.

 Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa on 8,5 varhaiskasvatuksen opettajaa, joista 1,5 tekee hanketyötä (palkattu yksi määräaikainen tilalle).  Lastenhoitajia toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa on 14,35.

 

 Päiväkotiryhmien määrä esiopetus mukaan lukien arvioidaan olevan 1.8.2024 alkaen seitsemän (ei enää tarvetta koulun tiloissa olevalle esiopetusryhmälle). Lapsiryhmien koko alle 3-vuotiailla on enintään 12 lasta ja yli 3-vuotiailla enintään 21 lasta. Ryhmien kokoa tulee tarkistaa toimintavuosittain huomioiden eri ikäisten lasten sekä tuen tarpeisten lasten määrä.

 

ARVIO HENKILÖSTÖTARPEESTA VUOTEEN 2030

 

 

 Määrissä on huomioitu lasten pidemmät hoitopäivät suhteessa työntekijöiden työaikaan sekä vuorohoidon tarve (Kaislat-ryhmä). Lasten määrissä verrattuna paikkamäärään / henkilöstömäärään on huomioitu tuen tarpeisten lasten määrä ilman avustajaa. Osallistumisasteeseen on arvioitu nykyiseen verrattuna muutaman prosentin nousua.

 

 Näiden ennusteiden ja varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajien tai varhaiskasvatuksen sosionomien toimia tulisi olla 1.1.2030 alkaen 12 ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 12. Ennen vuotta 2030 arviolta eläköityy yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kolme lastenhoitajaa (yhteensä 2,85 henkilötyövuotta, kaikki tällä hetkellä osa-aikaisia).

 

 Varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseksi tarvitaan riittävästi koulutettua ja pysyvässä työsuhteessa olevaa henkilöstöä. Toistaiseksi voimassa olevien toimien auki julistamisella on paremmat mahdollisuudet saada koulutettua henkilöstöä ja pysyvyyttä henkilöstöön.

 

 Hyvinvointipalvelujen toimiala esittää yhden varhaiskasvatusopettajan ja yhden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2023 alkaen sekä yhden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää hyvinvointipalvelujen toimialalle yhden varhaiskasvatusopettajan ja yhden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2023 alkaen sekä yhden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että vt. hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17.04.

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa