Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.04.2023/Pykälä 101


Hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan viran täyttäminen

 

Kh 18.04.2023 § 101  

77/01.01.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Ruokolahden kunnanhallitus 11.10.2022 § 218 jatkoi Aleksi Puustjärven vt. hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan viransijaisuutta 31.7.2023 asti. Hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virka tulee julistaa haettavaksi.

 

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Ylei­set nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kan­sa­lais­kun­to. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on kunnallisesta vi­ran­hal­ti­jas­ta annetun lain 6 §:n mukaan oltava kunnan päättämä erityinen kel­poisuus.

 

Ruokolahden kunnan hallintosäännön 41 §:n mukaan toimialajohtajan va­lit­see kunnanhallitus. Edelleen hallintosäännön 38 ja 39 §:n mukaan viran haet­ta­vak­si julistamisesta sekä viran kelpoisuusvaatimuksista päättää vir­ka­suh­tee­seen ottava viranomainen.

 

Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja toimii hyvinvointipalvelujen lau­ta­kun­nan esit­te­li­­nä sekä toimialansa johtajana vastaten toimialan toiminnasta ja ta­lou­des­ta. Lisäksi hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja toimii kunnan joh­to­ryh­män jä­se­ne­nä. Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja on keskeinen vi­ran­hal­ti­ja, jo­ten hänen asiantuntemuksensa ja työpanoksensa kunnan toi­min­nas­sa ja ke­hit­­mi­ses­sä on merkittävä.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan hakuaika on vä­hin­tään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä sää­de­tyl­lä tavalla.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen toi­mi­ala­joh­ta­jan viranhakuilmoitusluonnos.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus julistaa hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan viran haettavaksi 10.5.2023 klo 12.00 mennessä.

Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla 19.4.2023.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä tehtävään sopivaa käytännön työkokemusta. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja viransuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.