Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 195

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanhallituksen vaali

 

Kh 28.06.2021 § 195  

170/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa:

 

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

 

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

 

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja ta­lou­den­hoi­dos­ta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy­tän­töön­pa­nos­ta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosään­nös­sä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta, vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Ruokolahden kunnan hallintosäännön 7 §:n mukaan kun­nan­val­tuus­to valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

 

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seu­raa­vas­ti:

 

"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen val­tuus­toon, ei kuitenkaan:

 

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö

 

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

 

3.kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

 

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taik­ka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa ase­mas­sa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sel­lai­nen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioi­den ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa (ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen).

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yh­tei­sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaa­li­kel­poi­nen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole hen­ki­lö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vas­taa edunvalvonnasta.

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kun­nan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa ole­via henkilöitä."

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto nimeää kunnanhallitukseen toimikaudekseen seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Samalla kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnanhallituksen jäseniksi valituista puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa